Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és  l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre i l’òrgan de programació , seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Hi són representants de l’Equip Directiu, el Professorat, les Famílies, l’Alumnat, l’Ajuntament, l’AMPA i el Personal d’Administració i Serveis i Personal d’atenció Educativa.

Actualment el Consell Escolar de l’Institut Intermunicipal del Penedès està constituït pels següents representants:

EQUIP DIRECTIU  Josep Solé, Conxita Busquet , Miquel Àngel Garcia
PROFESSORAT Miquel Juanola, Mercè Mompel , Enric Parera, Pere Roig Mercè Sadurní, Adriana Sánchez, Teresa Terrades
FAMÍLIES  Judit Baqués, Mª Elena Galofré, Olga Gallardo
AMPA  Esther Font
ALUMNAT  Andrea González, Helena Tadeo, Maria Sánchez, Nika Zaloznik
AJUNTAMENT  Antoni Romeu
PAS  Mercè Sabaté
PAE  Laura Hidalgo