INFORMACIÓ DE PRESTACIÓ DE COMERÇ ELETRÒNIC

 

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Escola Intermunicipal i prestador de serveis de la societat de la informació, fa pública la informació següent:

a) El nom o la denominació social: INS Escola Intermunicpal del Penedès
– residència o el domicili: Plaça Santiago Rusiñol, s/núm. 08870-Sant Sadurní d’Anoia
– l’adreça electrònica: a80077472@xtec.cat

b) Les dades de la seva inscripció al Registre: és una administració pública, i resta inscrita davant la Generalitat amb el codi oficial 08077472.

c) En el cas que la seva activitat estigui subjecta a un règim d’autorització administrativa prèvia, les dades relatives a l’autorització i les identificatives de l’òrgan competent encarregat de la supervisió: és una administració pública, no escau.

d) Si exerceix una professió regulada: és una administració pública, no escau.

e) El número d’identificació fiscal que li correspongui: S0811001G

f) Informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei, indicant si inclou o no els impostos aplicables i, si s’escau, sobre les despeses de tramesa:

El preu de les activitats extraescolars cobreixen totalment el cost del servei corresponent, inclosos els impostos aplicables.

– Cancelació i/o reemborsament

Un cop realitzat el pagament, només és procedent la devolució de l’import corresponent quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti o es dugui a terme, d’acord amb l’article 24 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

– Seguretat en la transacció

És d’aplicació la normativa de seguretat del TPVirtual de LA CAIXA.

– Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals s’incorporen al fitxer del registre de titularitat de l’INS Escola Intermunicipal del Penedès i són objecte de tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos al registre general de l’INS Escola Intermunicipal, Plaça Santiago Rusiñol, s/núm. 08870-Sant Sadurní d’Anoia.