Educació Infantil

CFGS_EI

Descarregar el tríptic informatiu del CFGS d’Educació Infantil

Tècnic o tècnica superior en Educació Infantil
Codi: CFPS SCB0

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Educació infantil (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social (132 hores)
 • Didàctica de l’Educació Infantil (231 hores)
 • Autonomia Personal i Salut Infantil (132 hores)
 • El Joc Infantil i la seva Metodologia (198 hores)
 • Expressió i Comunicació (198 hores)
 • Desenvolupament Cognitiu i Motriu (165 hores)
 • Desenvolupament Sòcioafectiu (99 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d’Atenció a la Infantesa (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

TRÀMITS

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

CONTINUÏTAT

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra;
 • educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i
 • educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.