Atenció a Persones en Situació de Dependència

CFGM_AD

Descarregar tríptic informatiu del CFGM Atenció a la Dependència

Tècnic o tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència
Codi: CFPM SC10

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Atenció sociosanitària (LOGSE).

CONTINGUTS

 • Organització de l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència (132 hores)
 • Atenció Sanitària (198 hores)
 • Atenció Higiènica (66 hores)
 • Atenció i Suport Psicosocial (231 hores)
 • Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència (165 hores)
 • Teleassistència (66 hores)
 • Suport Domiciliari (198 hores)
 • Suport a la Comunicació (66 hores)
 • Destreses Socials (99 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

TRÀMITS

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

CONTINUÏTAT

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 • governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 • auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 • auxiliar d’ajuda a domicili;
 • assistent o assistenta d’atenció domiciliària;
 • treballador o treballadora familiar;
 • auxiliar d’educació especial;
 • assistent o assistenta personal;
 • teleoperador o teleoperadora de teleassistència.