Informació de prestació de comerç electrònic

AMPA 

Dades de l’entitat

Associació de Mares i Pares d’Alumnes
AMPA Escola Intermunicipal del Penedès
Plaça Santiago rosinyol s/n
08770 Sant Sadurni d’Anoia
NIF. G63351688

Informació de prestació de comerç electrònic

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’AMPA de l’Escola Intermunicipal del Penedès a titular de la botiga online de l’AMPA de l’Escola Intermunicipal del Penedès i prestador de serveis de la societat de la informació, fa pública la informació següent:

– El nom o la denominació social: AMPA Escola Intermunicipal del Penedès
– Residència o el domicili: Plaça Santiago Rusiñol, s/núm. 08870-Sant Sadurní d’Anoia
– Adreça electrònica: ampa@intermunicipal.com
– Telèfon: 93 891 20 61

Cancelació i/o reemborsament

Un cop realitzat el pagament, només és procedent la devolució de l’import corresponent quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti o es dugui a terme, d’acord amb l’article 24 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

Seguretat en la transacció

És d’aplicació la normativa de seguretat del TPVirtual del BANC DE SABADELL.

Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos a nosaltres a la següent adreça: Plaça Santiago Rusiñol, s/núm. 08870-Sant Sadurní d’Anoia.