IES escola intermunicipal del penedès

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Normes convivència 1r cicle ESO

Correu electrònic Imprimeix PDF

ARTICLE 1

Per tal que l'Escola pugui educar cal que s'hi creï un clima de confiança que possibiliti que els alumnes se sentin lliures per expressar els seus punts de vista, puguin aportar la seva col•laboració i siguin igualment interlocutors en el diàleg entre ajuntaments, famílies i professorat.

En la construcció d'aquest clima de confiança hi ha una sèrie d'elements que hi contribuiran decisivament:

 1. a) El diàleg entre tots, l'esforç de valorar i de respectar les opinions dels altres.
 2. b) El coneixement mutu entre l’alumnat, i entre aquest i el professorat.
 3. c) La igualtat de drets i deures dels nois i de les noies.
 4. d) El respecte als altres com a base de la convivència, ja que el respecte mutu farà que l'Escola sigui un lloc agradable per a tots.

ARTICLE 2

Les coses de l'Escola les hem de decidir entre tots; per això:

 1. És convenient l'elecció democràtica de delegats i delegades, perquè els desitjos i opinions de l’alumnat es puguin plantejar d'una manera oberta i clara. Delegats i delegades hauran de confiar amb la col•laboració i el suport dels altres companys i companyes, i donaran compte a la classe de la seva gestió. Una de les seves funcions importants serà vetllar pel bon ambient a l’aula, estar al cas del calendari d'exàmens d'avaluació, ...
 2. És important la participació activa de l’alumnat en totes les activitats de l'Escola.
 3. Per a la major comunicació i la integració plena de l’alumnat i amb el professorat la conversa, el diàleg, l'intercanvi d'opinions són imprescindibles. Per aquest motiu hi ha les hores de tutoria i l 'assemblea de delegats i delegades (annex I)

ARTICLE 3

Respectar l'altra persona és la base fonamental de la convivència. D'aquí que:

 1. El silenci al vestíbul, als passadissos i a les aules és imprescindible per a poder respectar el treball dels altres.
 2. Les sortides de l 'aula també es faran amb normalitat, sense cridar, ni xiular. Evitarem, doncs, corredisses pels passadissos, crits i sorolls.
 3. Durant les hores de pati i de menjador evitarem anar al pati interior ja que hi ha aules on es fa classe.
 4. La puntualitat ens ajuda a tots, i els retards provoquen una pèrdua de temps a companys i companyes. Per això serem estrictes en la puntualitat. Si un alumne o una alumna arriba tard sense justificant, se'n prendrà nota, i el tutor o la tutora ho comunicarà a la seva família.
 5. Evitarem les agressions físiques i psíquiques: els insults, els jocs ofensius, les coaccions, les extorsions, els robatoris, fer mal, etc...
 6. El respecte de la diferència (física, psíquica, cultural, ètnica, ...) és imprescindible per una bona entesa i convivència, a la vegada que és una gran eina de coneixement que ens ha d’ajudar a enriquir-nos i no a crear conflicte.

ARTICLE 4

L'ordre i la neteja de l'Escola expressen el respecte als altres i també a nosaltres mateixos:

 1. Suprimirem causes de brutícia com ara: menjar a les aules (pipes, cacauets, xiclets,...)
 2. El terra, les parets, les taules i tot el material escolar són un bé comú i, a més, ens poden ajudar a treballar més de gust. Per això, ningú no té dret a embrutar-ho ni a espatllar-ho.
 3. Estructurarem un servei rotatori de neteja diària de les aules, els laboratoris i els tallers entre l’alumnat, a fi de mantenir l'Escola en les millors condicions.
 4. Cada grup, en la seva cartellera, tindrà organitzada la neteja de la seva aula, mentre que els espais exteriors tindrem cura de mantenir-los nets entre tots.
 5. Tindrem cura del material de l'aula i del dels companys i companyes: Farem la neteja quan ens toqui: escombrar, esborrar i apagar els llums (apagarem els llums quan l’aula quedi buida).
 6. La inassistència injustificada a l'hora de la neteja serà motiu de neteja especial durant la setmana corresponent i la reincidència es podrà comptabilitzar com a falta lleu, ja que la neteja és un criteri de l'Escola i ha d'ésser respectat com els altres.
 7. Les aules de desdoblament s'han de respectar com l'aula pròpia i igualment com el material qui hi ha dels nostres companys i companyes. No respectar-ho serà motiu de sanció.
 8. El pati, el menjador, els passadissos, els lavabos..., també són Escola. Evitarem les fons de brutícia i les actituds improcedents. Durant els patis i a les hores de menjador farem cas de totes les indicacions de monitor i monitores.
 9. La norma de no fumar s'aplicarà en tot el recinte escolar, en les sortides i activitats extraescolars.

ARTICLE 5

No malversar el temps és profitós per a un mateix i per als altres. No podem perdre temps a l'Escola perquè aquest temps no és només nostre, sinó també del conjunt d'alumnat, famílies, professorat i ajuntaments.

La bona actitud de cadascú a la classe, l'atenció, les postures,..., contribueixen a la bona a l'actitud del conjunt i faciliten l'aprofitament del temps. Així:

 1. Les classes han de començar puntualment amb tota normalitat. Quan arribi el professorat tindrem preparat el material necessari (carpeta d’anelles, llibre,...) per començar a treballar.
 2. Evitarem portar a l'Escola: walkmans, telèfon mòbil, etc. Si s'utilitza a l'aula el professorat ho retindrà i ho donarà al tutor o la tutora.
 3. No podem aixecar-nos sense demanar permís. Per fer punta al llapis o llençar papers a la paperera esperarem els canvis de classe.
 4. No podem entrar a la nostra o a altres aules mentre es fa classe, ni per donar encàrrecs, per recollir peces de roba, llibres, entrepans, etc... ja que destorbaríem el treball dels altres.
 5. Hem de col•laborar per aconseguir un bon ambient de treball i de diàleg. Per parlar s'ha de demanar torn de paraula.
 6. La tornada dels patis i els canvis de classe (per anar a les aules de Crèdits variables, desdoblaments, tallers, aules de suport...), s'han de fer amb total normalitat, sense córrer ni cridar i procurant portar tot el material necessari.

ARTICLE 6

L'assistència a totes les classes és obligatòria. De no poder assistir-hi, caldrà dur un justificant de la família o telefonar a 2/4 de 9 del matí a la secretaria de l'Escola per notificar-ho. Si no ho fan, la tutora o el tutor els farà saber més tard que no ha assistit a classe.

La inassistència en un examen serà justificada en cas de malaltia o per alguna circumstància molt especial, per la qual cosa caldrà portar un certificat mèdic o una informació molt detallada del pare o de la mare.

ARTICLE 7

Sempre que un alumne o una alumna no assisteixi injustificadament a una classe es considerada que ha fet una falta. Quinzenalment el tutor o la tutora enviarà una carta a les famílies per informar de les absències injustificades i les expulsions de classe. La falta injustificada es considerarà falta lleu, de tal manera que la seva reiteració pot comportar una falta greu. Tres faltes greus durant un mateix curs acadèmic poden representar una falta molt greu. La reincidència en faltes molt greus pot comportar convocar la Comissió de Convivència del Consell Escolar que estudiarà l'expedient de l'alumne o de l’alumna i es replantejarà la conveniència o no de la seva continuïtat al centre.

ARTICLE 8

Les hores de classe són hores de treball. Així, els alumnes prendran l'actitud d'aprofitar el temps. L'expulsió de classe serà considerada falta si ha estat motivada per actes d'indisciplina, injuria, ofensa o agressió física o psíquica, de tal manera que tres faltes greus podrien ser motiu d'expulsió temporal. I la reincidència comportarà el replantejament de la seva continuïtat a l’Escola.

ARTICLE 9

Si l'alumnat no porta el material i els instruments necessaris per a treballar (ens referim sobretot per a les classes pràctiques i dibuix, però també al conjunt d'assignatures) és considerarà una falta lleu, de no ser que hi hagi raons que ho justifiquin.

ARTICLE 10

Valorem de la mateixa manera les activitats extraescolars que les activitats escolars (classes), ja que tot contribueix a la formació de la persona. Per aquest motiu, la participació dels alumnes és obligatòria i indispensable.

ARTICLE 11

Fer de l'Escola el nostre lloc de treball i trobar-nos-hi bé és una responsabilitat de tots, alumnat i professorat. D'aquí que l'incompliment continuat d'aquests criteris i normes d'actuació podrà suposar la no permanència temporal o definitiva de l'alumne a l'Escola.

ARTICLE 12

En qualsevol situació no tipificada en aquesta normativa o quan vulgui només aclarir-se algun aspecte ens atendrem al decret de drets i deures dels alumnes no universitaris (Decret 266/1997 del 17/10/97 i modificació del 26 de juny del 2000)

“ANNEX I”

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

En el Decret 266/1997 del 17 d'octubre, sobre drets i deures d’alumnes, s’hi diu que aquests tenen dret a participar en el funcionament i en la vida dels centres educatius, en l'activitat escolar i en la gestió dels centres. A la vegada també es diu que l’alumnat té el deure de participar en la vida i funcionament dels centres.

L'Escola Intermunicipal del Penedès creu que aquesta participació de l’alumnat és un element fonamental en la formació més global de la seva personalitat. Per tant, l'Escola desenvoluparà un model d'organització de l’alumnat que faci possible la seva participació en la marxa general del centre, tant assumint àrees diverses com discutint i materialitzant propostes concretes. En definitiva, aquesta organització serà l'element que permetrà recollir de l’alumnat les seves inquietuds, iniciatives i propostes, i transmetre-les als altres àmbits que configuren l'Escola.

Per tal que l’alumnat es puguin organitzar, l'Escola haurà d'aportar elements materials com cartelleres, llocs i temps per reunir-se, etc.... Però és important també l'aportació que l’alumnat haurà de fer: l'esforç personal, la participació en les assembles i en la creació de les figures de delegat o delegada, o de membres del Consell Escolar.

La tasca d'organització de l’alumnat i d'elecció de delegats o delegades serà directament impulsada des de principi de curs pels tutors o tutores, coordinats pel Cap d'estudis.

Elecció de delegats o delegades: al començament de cada curs, el tutor o la tutora haurà d'organitzar en el seu grup-classe l'elecció de delegat o de delegada entre les candidatures que es presentin voluntàriament. La persona escollida haurà d'actuar com a vehicle de comunicació entre el seu grup i el professorat (claustre, avaluació,...) coordinant-se amb el seu tutor o la seva tutora.

També formarà part de l'Assemblea de Delegats, òrgan en el qual s' integren tots els delegats i delegades i els representants de l’alumnat al Consell Escolar del Centre.

Elecció dels membres del Consell Escolar: L'Escola Intermunicipal del Penedès haurà de tenir quatre representants de l’alumnat al Consell. Les eleccions seran convocades cada quatre anys i podran ser-ne candidats tot l’alumnat del centre, així com també podrà exercir el seu dret al vot.

Les assemblees o les reunions de l'assemblea de delegats i de delegades s'hauran de comunicar al Cap d'estudis, qui s'encarregarà de convocar-les i de coordinar-les.

Les assemblees de delegats i delegades tindran, entre d'altres, les funcions següents:

 1. Informar els membres representants del Consell Escolar dels estudiants de la problemàtica de cada grup o curs.
 2. Ser informats pels representants de l’alumnat en el Consell Escolar dels temes que hi siguin tractats.
 3. Elaborar informes del Consell Escolar, tant a petició d'aquest com per iniciativa pròpia.
 4. Elaborar propostes de modificació del Reglament de Regim Intern d'aquestes NNCC.
 5. Informar l’alumnat de les seves activitats.
 6. Elaborar propostes de criteris per a la confecció dels horaris d'activitats docents i extraescolars.

Els membres de l'Assemblea de Delegats no podran ser sancionats per l'exercici de les seves funcions com a portaveus de l’alumnat.

L’alumnat té dret a ser informat pels membres de l'Assemblea de Delegats i pels representants d’associacions d'alumnes, tant de les qüestions que afectin el seu centre com de les que afectin a altres centres, sempre que no obstaculitzin el normal desenvolupament de les activitats de l'Escola.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LA COMUNITAT EDUCATIVA

Estem vivint un moment històric i social diferent. Si ho comparem amb uns quants anys enrera, veiem que alguns valors tradicionals van perdent el seu pes específic i que les estructures i hàbits familiars estan canviant. Els models socials i els mitjans de comunicació no transmeten el valor de l’esforç, sembla que tot es pot aconseguir pagant i que triomfar és fàcil. Els adults sabem que això no és cert, però és important fer-ho veure als nostres fills o filles. Els canvis socials sempre afecten a la comunitat educativa tant en sentit positiu com negatiu.

Donada la situació social en què vivim, un dels objectius que ens marquem a l’Escola és aconseguir una participació activa de la família en el procés educatiu del seu fill o la seva filla. Sense la col•laboració de la família, la tasca educativa es gairebé impossible, sobretot quan l’alumnat té algun problema o dificultat important. Així pensem que hi ha un seguit d’aspectes que si es treballen des de casa s’ajudarà el fill o la filla a tenir un bon rendiment escolar i a la vegada es col•laborarà positivament en la dinàmica acadèmica de l’Escola en general.

Aspectes a tenir en compte respecte els hàbits de treball, la salut i l’ordre:

 • Cal mirar l’agenda escolar cada dia per veure els deures que té i ajudar-lo a organitzar-se i a distribuir bé el temps. Una bona estratègia és començar per les assignatures que costen més o que agradin menys. És important revisar la feina de tota la setmana per si hi ha exàmens, treballs o activitats que requereixin una dedicació extra i que cal programar amb temps.
 • Convé assegurar-se cada dia que ha fet tots els deures de l’endemà.
 • Si no sap fer alguna feina, cal interessar-se per si ja ha parlat amb el professor o professora corresponent.
 • Si el fill o la filla té dificultats a l’hora de treballar o d’ organitzar el seu temps, és convenient que se’n parli de seguida amb el tutor o la tutora. Com més aviat ens hi posem millor.
 • S’ha de fer-li veure que l’Escola és el seu lloc de treball i que cal que aprofiti el temps i s’hi esforci, ja que d’això depèn en molt bona mesura el seu futur.
 • Cal preparar bé la motxilla de l’Escola al vespre, amb l’horari al davant, per no oblidar res.
 • S’ha de procurar que no passi massa hores davant del televisor, ja que cal que se centri primer en el seu treball. Va bé marcar-se un horari per a treballar i un altre per a esbargir-se, que també és molt important.
 • S’ha de procurar que dormi les hores necessàries, com a mínim vuit.
 • Cal assegurar-se bé que esmorzi abans de sortir de casa, perquè si estem en dejú, amb l’estómac buit, a les primeres hores perdem molta capacitat de concentració.
 • Convé estar atents a la seva higiene personal i educar-los en l’hàbit de tenir l’adequada cura del seu cos. Per això cal que es dutxin i es canvien de roba sovint, per evitar les olors de la transpiració.
 • Quan es rebi una comunicació de l’Escola d’alguna falta, és convenient de parlar-ne amb calma i positivament, esperonant-lo a evitar que es torni a repetir i, sobretot, si es creu necessari es pot contactar de seguida amb el tutor o la tutora.

Aspectes a tenir en compte quant a l’espai i als estris d’estudi:

 • El silenci és una condició fonamental per al treball escolar, per tant res de TV, ni ràdio, ni walkmans, etc. mentre es treballa, ja que disminueixen molt la capacitat de concentració i el rendiment.
 • El lloc de treball ha de ser dels més tranquils de la casa i amb una bona il•luminació.
 • La taula ha de ser suficientment àmplia per posar-hi tot el que es necessita, i la cadira ha de ser còmoda, tova i amb el respatller recte. Cal prescindir del sofà ja que un excés de comoditat disminueix també la capacitat de concentració.
 • La postura corporal és important: convé mantenir la columna vertebral prou recta per evitar el cansament.
 • Els estris d’estudi que s’utilitzaran s'han de preparar abans de posar-se a treballar, per evitar interrupcions i distraccions.

Aspectes a tenir en compte respecte a l’etapa de l’adolescència:

 • L’etapa que ha de superar el noi o la noia no és pas fàcil. Passen per moments molt complicats, si tenim en compte la seva edat i els canvis que fan, tant psíquicament com físicament. No s’ha de perdre la calma, però tampoc no és bo deixar-ho passar tot, pensant que ja creixerà i ho entendrà. Cal ajudar-los en aquest procés sent molt comprensius però també cal ajudar-los sent crítics i exigents.
 • És molt important educar-los en l’interès pels hàbits adequats, pels valors ètics i les actituds morals, que els han d’ajudar a superar els entrebancs que s’aniran trobant al llarg de la vida.
 • No només és important el rendiment acadèmic, per tant s’ha de procurar de no enganyar el tutor o la tutora justificant una “campana”, simulant una malaltia o donant qualsevol altra excusa, per evitar al noi o la noia una sanció, fer un examen, anar a l’Escola sense tenir les feines a punt, etc.. No serveix de res amagar un problema o una falta, la sobreprotecció no l’ajudarà a superar-se. El professorat no és un adversari a qui cal enganyar o de qui s’ha de desconfiar, sinó una persona que treballa col•laborant amb la família i defensant els seus interessos educatius, que al capdavall són els mateixos que els dels nois i les noies.

A l’hora d’educar és molt important que la família no es relaxi en aspectes d’hàbits, d’ordre, de valors i d’exigència de les responsabilitats que els corresponen, tenint en compte la seva maduració psíquica. Si som capaços de treballar-hi plegats, família i escola, traurem un rendiment més alt als esforços invertits.

Ens agradaria que, les famílies, tinguéssiu confiança en l’Escola i no qüestionéssiu ni desacreditéssiu la nostra professionalitat. Per això, si hi ha qualsevol cosa que no us sembli correcta, primer que tot voldríem que us poséssiu en contacte amb nosaltres per aclarir-ho i rectificar el que calgui. D’aquesta manera no creareu falses expectatives als vostres fills o filles, que poden assumir perfectament la seva responsabilitat i reconèixer quins són els seus drets i els seus deures. Donar la raó sense tenir prou fonament o sense haver sospesat bé tots els factors convenients, no els ajuda a fer-se grans i a responsabilitzar-se dels seus actes i vol dir desentendre’s de la comunitat educativa.

“ANNEX II”

HÀBITS DE TREBALL I D'ESTUDI

L' estudi és una part important de l'activitat diària de l'alumnat. L'actitud davant d'aquesta tasca és importat per aconseguir un bon rendiment escolar. L'estudi com qualsevol altre treball, s'ha de planificar perquè sigui efectiu. Ser organitzat vol dir ser eficaç. Hi ha una sèrie de factors que faciliten l'aprofitament del temps i la família hi pot col•laborar. Us els citem a continuació.

ASPECTES QUE CAL QUE TINGUIN EN COMPTE LES FAMÍLIES

 1. HORARI: És molt important que els alumnes tinguin un horari fix per destinar-lo a fer deures, estudiar, repassar, organitzar els apunts, etc.. L'objectiu de l'horari és anar aconseguint progressivament una organització de treball que es converteixi en hàbit.
 2. SILENCI: És una condició fonamental. Res de TV, ni radio, ni walkmans, etc. mentre es treballa ja que disminueixen la capacitat de concentració.
 3. LLOC DE TREBALL: Ha d'ésser dels més tranquils de la casa i amb una bona il•luminació.
 4. TAULA I CADIRA: La taula ha de ser suficientment àmplia per posar-hi tot el que es necessita. La cadira ha de ser còmoda, tova i amb el respatller recte. Cal prescindir del sofà ja que un excés de comoditat disminueix la capacitat de concentració.
 5. POSTURA CORPORAL: És important que es mantingui la columna vertebral bastant recta per evitar cansament.
 6. ESTRIS D'ESTUDI: Abans de posar-se a treballar s'ha de preparar tots els estris que s’utilitzaran per evitar interrupcions i distraccions.
 7. DESCANS: Una persona jove ha de dormir una mitjana de 8 hores diàries per tenir un bon rendiment de treball.
 8. ESMORZAR: Abans de sortir de casa cal haver esmorzat prou, per tenir un bon rendiment en el treball les primeres hores de classe.
 9. AGENDA ESCOLAR: Cal que la família controli l'agenda del seu fill o la seva filla per tal d'ajudar-los a organitzar-se i planificar l'estudi i els treballs que han de presentar.
You are here: Home