IES escola intermunicipal del penedès

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Normes convivència Cicles Formatius

Correu electrònic Imprimeix PDF

ARTICLE 1

Per tal que l’Escola pugui educar cal que s’hi creï un clima de confiança que possibiliti que els alumnes se sentin lliures per expressar els seus punts de vista, puguin aportar la seva col•laboració i siguin igualment interlocutors en el diàleg entre ajuntaments, famílies i professorat.

En la construcció d’aquest clima de confiança hi ha una sèrie d’elements que hi contribuiran decisivament:

 1. El diàleg entre tots, l’esforç de valorar i de respectar les opinions dels altres.
 2. El coneixement mutu entre l’alumnat, i entre aquest i el professorat.
 3. La igualtat de drets i deures dels nois i de les noies.
 4. El respecte als altres com a base de la convivència, ja que el respecte mutu farà que l'Escola sigui un lloc agradable per a tots.

ARTICLE 2

Les coses de l'Escola les hem de decidir entre tots; per això:

 1. És convenient l’elecció democràtica de delegats i delegades, perquè els desitjos i opinions de l’alumnat es puguin plantejar d’una manera oberta i clara. Delegats i delegades hauran de confiar amb la col•laboració i el suport dels altres companys i companyes, també donaran compte a la classe de la seva gestió.
 2. És important la participació activa de l’alumnat en totes les activitats de l'Escola.
 3. Per a la major comunicació i la integració plena de l’alumnat i amb el professorat la conversa, el diàleg i l'intercanvi d’opinions són imprescindibles. Per aquest motiu hi ha les hores de tutoria i l 'assemblea de delegats i delegades (annex I)

ARTICLE 3

Respectar l’altra persona és la base fonamental de la convivència. D’aquí que:

 1. El silenci al vestíbul, als passadissos i a les aules és imprescindible per a poder respectar el treball dels altres.
 2. Les sortides de l 'aula també es faran en silenci i ordre.
 3. La puntualitat ens ajuda a tots, i els retards provoquen una pèrdua de temps a companys i companyes. Per això serem estrictes en la puntualitat. Si un alumne o una alumna arriba tard sense justificant, se’n prendrà nota, i el tutor o la tutora ho comunicarà a la seva família.
 4. Les agressions físiques i psíquiques o qualsevol forma de menyspreu a companys, professorat o personal no docent constitueixen una falta molt greu i pot comportar l’expulsió de l’Escola.
 5. El respecte de la diferència (física, psíquica, cultural, ètnica, religiosa,...) és imprescindible per una bona entesa i convivència, a la vegada que és una gran eina de coneixement que ens ha d’ajudar a enriquir-nos i no a crear conflictes.

ARTICLE 4

L’ordre i la neteja de l'Escola expressen el respecte als altres i també a nosaltres mateixos:

 1. Suprimirem causes de brutícia com ara menjar a les aules (pipes, caramels, xiclets, entrepans,...)
 2. El terra, les parets, les taules i tot el material escolar són un bé comú i, a més, ens poden ajudar a treballar més de gust. Per això, ningú no té dret a embrutar-ho ni a espatllar-ho.
 3. Estructurarem un servei rotatori de neteja diària de les aules, els laboratoris i els tallers entre l’alumnat, a fi de mantenir l'Escola neta.
 4. Cada grup, en la seva cartellera, tindrà organitzada la neteja de la seva aula, mentre que els espais exteriors tindrem cura de mantenir-los nets entre tots.
 5. Tindrem cura del material de l’aula i del dels companys i companyes. Farem la neteja quan ens toqui: deixarem la classe endreçada (pupitres i cadires al seu lloc), escombrarem, esborrarem la pissarra i apagarem els llums.
 6. La inassistència injustificada a l’hora de la neteja serà motiu de neteja especial durant la setmana corresponent i la reincidència es podrà comptabilitzar com a falta.
 7. Les aules de desdoblament s’han de respectar com l’aula pròpia.
 8. Evitarem les fonts de brutícia i les actituds improcedents a qualsevol lloc de l’Escola i al seu entorn.
 9. A les aules hi haurà una paperera només de paper per reciclar. Periòdicament es portarà al contenidor corresponent.
 10. La norma de no fumar s’aplicarà en tot el recinte escolar, en les sortides i activitats extraescolars.

ARTICLE 5

L’estudi és el deure bàsic de l’alumne. Aquest deure comporta les següents obligacions ineludibles:

 1. Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar (sortides, festes, colònies,...) i respectar els horaris establerts.
 2. Realitzar les activitats d’aprenentatge encomanades pel professorat (prendre apunts, escoltar les explicacions, fer els exercicis,...)
 3. Respectar el dret a l’estudi dels companys i companyes.

La bona actitud de cadascú a la classe contribueix al bon funcionament del grup i facilita l’aprofitament del temps, per tant:

 1. Les classes han de començar puntualment. Quan arribi el professorat tindrem preparat el material necessari per començar a treballar.
 2. No està permès l’ús de cap aparell electrònic a l’aula. Si s’utilitza el professorat el retindrà i el donarà al tutor o a la tutora.
 3. L’obtenció sense autorització d’imatges o de gravacions de qualsevol tipus dins de l’Escola està prohibida.
 4. Hem de procurar no interrompre la feina dels altres, per tant no ens aixecarem sense demanar permís, demanarem torns de paraula, seurem correctament, etc. Tampoc podem entrar a la nostra o a altres aules mentre es fa classe per donar encàrrecs, recollir peces de roba, llibres, entrepans, etc.
 5. La tornada dels patis i els canvis de classe s’han de fer en silenci per respectar el treball dels altres.

L’incompliment d’aquestes normes constitueix una falta greu. La seva reiteració pot comportar l’expulsió temporal o definitiva de l’alumne a l'Escola.

Una falta molt greu pot comportar l’expulsió de l’Escola.

ARTICLE 6

L’assistència a totes les classes és obligatòria. De no poder assistir-hi, caldrà dur un justificant de la família o telefonar a 2/4 de 9 a la secretaria de l'Escola per notificar-ho. Si no ho fan, la tutora o el tutor els farà saber més tard que no ha assistit a classe. Insistim que l’assistència és obligatòria, fins i tot a les classes anteriors a l’hora abans d’examen.

La inassistència en un examen serà justificada en cas de malaltia o per alguna circumstància molt especial, per la qual cosa caldrà portar un certificat mèdic o una informació molt detallada del pare o de la mare.

ARTICLE 7

Sempre que un alumne o una alumna no assisteixi injustificadament a una classe es considera que ha fet una falta. Periòdicament el tutor o la tutora enviarà una carta a les famílies per informar de totes les incidències. La falta injustificada es considerarà falta lleu, de tal manera que la seva reiteració pot comportar una falta greu. Tres faltes greus durant un mateix curs acadèmic poden representar una falta molt greu. La reincidència en faltes molt greus pot comportar convocar la Comissió de Convivència del Consell Escolar que estudiarà l’expedient de l’alumne o de l’alumna i es replantejarà la conveniència o no de la seva continuïtat al centre.

ARTICLE 8

En qualsevol situació no tipificada en aquesta normativa o quan vulgui només aclarir-se algun aspecte ens atendrem al decret de drets i deures del alumnes no universitaris (Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya).

“ANNEX I”

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

En el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat, s’hi diu que aquests tenen dret a participar en el funcionament i en la vida dels centres educatius, en l'activitat escolar i en la gestió dels centres. A la vegada també es diu que l’alumnat té el deure de participar en la vida i funcionament dels centres.

L'Escola Intermunicipal del Penedès creu que aquesta participació de l’alumnat és un element fonamental en la formació més global de la seva personalitat. Per tant, l'Escola desenvoluparà un model d'organització de l’alumnat que faci possible la seva participació en la marxa general del centre, tant assumint àrees diverses com discutint i materialitzant propostes concretes. En definitiva, aquesta organització serà l'element que permetrà recollir de l’alumnat les seves inquietuds, iniciatives i propostes, i transmetre-les als altres àmbits que configuren l'Escola.

Per tal que l’alumnat es puguin organitzar, l'Escola haurà d'aportar elements materials com cartelleres, llocs i temps per reunir-se, etc.... Però és important també l'aportació que l’alumnat haurà de fer: l'esforç personal, la participació en les assembles i en la creació de les figures de delegat o delegada, o de membre del Consell Escolar.

La tasca d'organització de l’alumnat i d'elecció de delegats o delegades serà directament impulsada des de principi de curs pels tutors o tutores, coordinats pels Coordinadors de Cicle i pel Cap d'Estudis.

Elecció de delegats o delegades: al començament de cada curs, el tutor o la tutora haurà d'organitzar en el seu grup-classe l'elecció de delegat o de delegada entre les candidatures que es presentin voluntàriament. La persona escollida haurà d'actuar com a vehicle de comunicació entre el seu grup i el professorat (claustre, avaluació,...) coordinant-se amb el seu tutor o la seva tutora.

També formarà part de l'Assemblea de Delegats, òrgan en el qual s' integren tots els delegats i delegades i els representants de l’alumnat al Consell Escolar del Centre.

Elecció dels membres del Consell Escolar: L'Escola Intermunicipal del Penedès haurà de tenir quatre representants de l’alumnat al Consell. Les eleccions seran convocades cada quatre anys i podran ser-ne candidats tots els alumnes del centre, així com també podran exercir el seu dret al vot.

Les assemblees o les reunions de l'assemblea de delegats i de delegades s'hauran de comunicar al Cap d'estudis, qui s'encarregarà de convocar-les i de coordinar-les.

Les assemblees de delegats i delegades tindran, entre d'altres, les funcions següents:

 1. Informar els membres representants del Consell Escolar dels estudiants de la problemàtica de cada grup o curs.
 2. Ser informats pels representants de l’alumnat en el Consell Escolar dels temes que hi siguin tractats.
 3. Elaborar informes del Consell Escolar, tant a petició d'aquest com per iniciativa pròpia.
 4. Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern d'aquestes NNCC.
 5. Informar l’alumnat de les seves activitats.
 6. Elaborar propostes de criteris per a la confecció dels horaris d'activitats docents i extraescolars.

Els membres de l'Assemblea de Delegats no podran ser sancionats per l'exercici de les seves funcions com a portaveus de l’alumnat.

L’alumnat té dret a ser informat pels membres de l'Assemblea de Delegats i pels representants d’associacions d'alumnes, tant de les qüestions que afectin el seu centre com de les que afectin a altres centres, sempre que no obstaculitzin el normal desenvolupament de les activitats de l'Escola.

You are here: Tutories CFGM -CFGS Normes convivència Cicles Formatius