Educació Secundària Obligatòria

ACCÉS:

De 6è de primària dels centres dels municipis adscrits de la Mancomunitat de l’Alt Penedès.

DURADA:

4 cursos

SORTIDES ACADÈMIQUES :

ACCÉS ALS BATXILLERATS
 • Científic i tecnològic
 • Humanístic i social
ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
 • Gestió administrativa
 • Atenció sociosanitària

DISTRIBUCIÓ CURRICULAR:

 • Crèdits comuns
 • Crèdits optatius
 • Crèdits de síntesi i projecte de recerca a 4t
 • Crèdits de tutoria
CRÈDITS COMUNS

Són els crèdits obligatoris que tothom ha de cursar. Les llengües i les matemàtiques veuen reforçada la seva presència en l’horari per tal de garantir-ne un aprenentatge continuat i consistent.

 • Llengües (català i castellà)
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Matemàtiques
 • Tecnologia
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Ciències naturals
 • Ciències socials
 • Música
 • Cultura religiosa
 • Educació per a la ciutadania
 • Tutoria
CRÈDITS OPTATIUS
 • Francès
 • Llatí
CRÈDITS DE SÍNTESI I PROJECTE DE RECERCA
 • 1r d’ESO Roda el món i torna al born
 • 2n d’ESO Tombant pel Penedès
 • 3r d’ESO Cultures del món
 • 4t d’ESO Els mitjans de comunicació
LA TUTORIA
 • Dues hores de tutoria setmanals amb l’alumnat a primer i segon, una hora a tercer i dues a quart, per portar a terme els objectius recollits al Projecte d’Acció Tutorial.
 • Reunions setmanals dels equips tutorials.
 • Reunions periòdiques amb l’EAP.
 • Reunions periòdiques amb l’educador/a social.
 • Entrevistes individuals amb famílies.
 • Assemblees de famílies d’inici de curs.
CRÈDITS DE TUTORIA
1R I 2N
 • Ús de l’agenda.
 • Organització en el treball de cada dia.
 • Tècniques d’estudi.
 • Dinàmica de grups.
 • Orientació personal i acadèmica.
3R I QUART
 • Tècniques d’estudi.
 • Tècniques de dinàmica de grups.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Orientació personal individual.